Styrelsen

Styrelsen 23/24

Ordförande

Emil Hector

ordf@cssektionen.se
Vice ordförande

Rickard Hellqvist Collins

vice@cssektionen.se
Sekreterare

Arvid Strömbro

sekreterare@cssektionen.se
Kassör

Tess Sjöstrand

ekonomi@cssektionen.se
Utbildningsbevakningsutskottet

Albin Everdin

utbildning@cssektionen.se
Arbetsmarknadsutskottet

Dino Felarca

arbetsmarknad@cssektionen.se
Kommunikationsutskottet

Alva Sandberg Dehnisch

kommunikation@cssektionen.se
Studiesociala utskottet

Ester Olofsson

studiesocial@cssektionen.se
ID-ego

Astrid Norstedt

idego@cssektionen.se
C-ego

Axel Magnusson

cego@cssektionen.se
DV-ego

Oliver Razpotnik

dvego@cssektionen.se

Styrelsens poster

⚖️

Ordförande

Som ordförande har du högsta ansvar för att se till att det som beslutas på stormöten (av medlemmarna) genomförs så långt det är möjligt. Ordföranden kallar till styrelsemöten och stormöten enligt stadgarna. Som ordförande är det extra viktigt att ha en översikt över sektionens funktion, förstå och agera efter stadgarna och reglementet samt leda styrelsen.

Ordförandena i de övriga sektionerna bildar tillsammans O-rådet, som samlas regelbundet under hela året och delar med sig av erfarenheter och information om vad som händer i sektionerna och i kåren. Här är även Kårstyrelsens ordförande oftast med, och dit kan en vända sig om osäkerheter och oklarheter.

🔍

Vice ordförande

Som vice ordförande delar du ordförandens arbetsuppgifter. Du jobbar för att i huvudsak lära om ordföranderollen för att på ett effektivt sätt kunna överta rollen som ordförande så att sektionens kunskap förs vidare varje år. Tillsammans med ordförande bör ni komma överens om ett system för att turas om att skicka kallelser.

Precis som ordförande är det extra viktigt att vice ordförande har en översikt över sektionens funktion, förstå och agera efter stadgarna och reglementet och hjälpa till att leda styrelsen.

💰

Kassör

Som kassör för CS-sektionen är din uppgift att aktivt delta i de styrelsemötena som kommer att inträffa ungefär 1 gång varannan vecka och de aktiviteter som planerats. På dessa möten ska det diskuteras vad som sektionen för ditt år vill göra, om det finns någon aktivitet som ska planeras, om det finns något inköp som gynnar sektionen som borde göras och så vidare. Kom ihåg att du representerar ditt program och dess studenter, så om någon av studenterna kommer med ett förslag till dig på till exempel en aktivitet eller om de vill ha något inköp till sektionen ska du föra deras talan på mötena och ta upp deras förslag. Allt som görs ska alltid vara gynnsamt för de som är medlemmar i sektionen (medlemmar i NTK), de ska alltså få en förmån av detta som till exempel att ett evenemang blir billigare för medlemmar.

📝

Sekreterare

Som Sekreterare är din uppgift att aktivt delta i de styrelsemöten, evenemang och övriga sammankomster. Alla dessa uppgifter är gemensamma för alla medlemmar i styrelsen, men sekreteraren har en speciell uppgift under styrelsemöten. Detta är att föra protokoll över vad som sägs, bestäms och tas upp. Protokollet ska sedan arkiveras, både med fysiska kopior som lämnas till NTK och med en digital kopia på CS-sektionens hemsida. Se till att din ordförande antingen lär dig hur detta fungerar (justering, justeringsdatum, korrekt “att” sats i protokoll) eller att du får en protokollskrivning utbildning.

💼

Arbetsmarknadsutskottet

Näringslivsfrågor. Ta kontakt med och ta emot förfrågningar från företag och anordna intressanta företagsevenemang för sektionens studenter. Du har även ansvaret för att fakturera dessa evenemang, detta görs genom att lämna uppgifter till arbetsmarknadsutskottets ordförande vid NTK. Du kan även behöva organisera dessa event, så som t.ex. se till att lunch köps in till lunchföreläsningar.

Denna post är en av dom mest krävande poster i sektionen då det alltid finns mer kontakter att binda och företag att samarbeta med. Ett tips för dig som sitter på denna post är att vid perioder av mycket arbete, ta hjälp av andra i styrelsen som inte har lika mycket att göra, t.ex. utbildningsbevakning eller egon. Ett mål för denna post bör vara att skaffa sig ett eget utskott som hjälper till med arbetsmarknadsarbetet.

🎓

Utbildningsbevakningsutskottet

Som representant för CS-sektionen inom utbildningsbevakningsenheten har du som skyldighet att hjälpa de studenter som vänder sig till dig med problem rörande utbildning och/eller studiesituation samt informera studenterna om deras rättigheter. Som sittande i utskottet inom utbildningsbevakning är du skyldig att arbeta för att uppmärksamma och driva de frågor som är relevanta för studenterna inom din sektion. Dessa rör allt mellan kvalitén på utbildningen till olika frågor om studentens rättigheter och skyldigheter vid Umeå universitet.

Du bör även ta en aktiv roll för att utveckla kvaliteten på utbildningarna, inte bara vänta på att nya studentfall.

🎉

Studiesociala utskottet

Ansvarar kring studiesociala frågor såsom: mobbning, lärare som felbehandlar studenter, diskriminering och andra aspekter som påverkar den sociala upplevelsen för studenter. Ingår även till viss del i rollen att försöka se till att det händer evenemang och dylikt så att studenter även har möjlighet till att socialisera på fritiden.

De problem som tas upp till den studiesocialt ansvarige som denne själv inte har befogenhet/kunskap för att klara av tas upp med den studiesocialt ansvarige på NTK.

💻

Kommunikationsutskottet

Ansvarar för att information når ut till medlemmarna, och gör PR åt sektionen och kåren (om en är med i enheten). I detta ingår att hålla våra informationskanaler aktiva och attraktiva så att medlemmar får den informationen vi vill förmedla samt att vi ska locka nya medlemmar.

🎒

Program-egon

Som C-ego, DV-ego eller ID-ego representerar du Civilingenjörsprogrammet Teknisk Datavetenskaps, Interaktion och Designs eller Kanditatprogrammet i Datavetenskaps intressen inom CS-sektionen vid NTK. Din huvuduppgift är att aktivt delta vid sektionens styrelsemöten, evenemang och övriga sammanträden och på dessa värna om programmets intressen genom att se till att programmet inte bortses vid beslut och att programmets åsikter kommer fram vid diskussioner.

Vill du vara med i styrelsen?

Varje termin hålls CS-sektionens stormöte. Då finns det möjlighet att väljas in till någon av styrelsens poster. Vill du ansöka till en vakant post redan nu? - Kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen håller regelbundna styrelsemöten där alla medlemmar har rätt att delta. Om du vill delta och få kallelse till dessa, kontakta någon i styrelsen.